Om Bostöd

I Socialstyrelsens termbank definieras boendestöd som bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen, riktat till särskilda målgrupper. Till särskilda målgrupper hör bland annat personer med t.ex funktionsnedsättning, missbruksproblematik och/eller hemlöshet. Boendestödet anpassas till den enskildes behov av och möjligheter till att utveckla ett normalt vardagsliv. Målet är att människor med bl a funktionsnedsättningar skall ha möjlighet att leva och bo så likt andra människor som möjligt. Det vill säga i en fullvärdig bostad  som inte har en institutionell prägel.

Vid t.ex psykisk ohälsa kan man behöva hjälp och stöd för att kompensera konsekvenserna av en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Det finns olika boendeformer för olika behov av stöd.  En av de vanligaste insatserna är boende med bostöd, dvs stöd och tillsyn, då insatserna tillfredsställer en mängd olika behov.
Boendestödet är en praktisk och social insats för personer som ej klarar av att bo i eget boende, som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. Boendestödet är också en hjälp för att motverka isolering samt att vara till motiverande och praktiskt stöd.
Boendestödjaren stödjer den enskilde i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. En boendestödjare kan också hjälpa den enskilde vid kontakter med myndigheter och vård- och omsorg samt vid behov följa med personen till aktiviteter.
Innan en person kan få plats på stödboende behöver socialtjänsten få in en ansökan om det. Efter en prövning av ansökan formulerar socialnämnden ett beslut. I nästa steg tar man fram en individuell plan tillsammans med den enskilde samt en genomförandeplan. Insatsen följs sedan upp och omprövas regelbundet av kommunen.