Estuna Lärlingsutbildning

Analysperiod

Utbildningen startar med en beteende- och förutsättningsanalys där eleven intervjuas och ges möjlighet att praktisera. Under den initierande analysperioden söker vi elevens styrkor för att se vad eleven är bra på, finner motivation i samt svarar bäst på, gällande positiv förstärkning. Den realiserade teckenekonomin, som ger eleven möjlighet att tjäna sina egna pengar, startar direkt och är knuten till praktiken. De elever som skall genomgå neuropsykiatrisk utredning parallellt, startar utredningen i denna fas.

Lärlingsutbildningen startar

Eleven startar sin lärlingsutbildning på fastställd praktikplats och delmål sätts upp. Denna fas av utbildningen är inte en yrkesutbildning, utan en utbildning i att lära sig arbeta. Att förstå arbetsmarknadens krav. Att skapa uthållighet och rutiner, det vill säga lära sig komma i tid och orka arbeta en hel dag. Att ta rast när det är rast och klara av att ta arbetsdirektiv och instruktioner. Målsättningen är att eleven skall klara en normal arbetsdag. Detta är varken enkelt eller självklart. Därför är viktigt att sätta delmål och att strategiskt, genom strikt struktur och positiv förstärkning, få eleven att lyckas. Den realiserade teckenekonomin som ger eleven möjlighet att tjäna sina egna pengar och själv betala för sina utgifter, är den i särklass viktigaste delen i detta. Eleven skall genom att själv få lyckas och att uppnå sina mål, motiveras att vilja gå vidare av egen kraft.

Yrkesutbildning

När eleven lyckats nå uppsatta mål gällande praktik, att hålla i sin ekonomi samt boende, kan den praktiska yrkesutbildningen starta. Detta oftast i kombination med körkortsutbildning och träningslägenhet. Vi ser över arbetsmarknaden och rekommenderar de yrken där vi kan diplomera samt där det efterfrågas arbetskraft. Aldrig fler än två elever på varje lärlingsutbildningsplats.

Under utbildningstiden ingår

  •  Social träning och en strukturerad vardag och fritid.
  •  Utbildning i städning, tvätt och matlagning.
  •  Urinprov, kan tas vid behov.
  • Alla elever erbjuds träningslägenhet/motsvarande efter utbildningen.
  • Boende i familjehem, resursboende eller stödboende under hela utbildningstiden erbjuds.
  • Utbildning i svenska språket samt i svensk lag och kultur, där behov finns.
  • Möjlighet till att ta körkort.
  • Realiserad teckenekonomi motsvarande en vanlig lön vilket innebär att eleven själv kan betala sina utgifter.
  • Kontaktperson.
  • Tolk vid behov.

För dem som inte har ork eller motivation till lärlingsutbildning erbjuder vi frivilliga ”lagom-aktiviteter” anpassade till individen. Allt från odling i vår trädgård till träning i kontakter med myndigheter, sjukvård, psykiatri och andra instanser.

Insatser med missbruksbehandling erbjuds på Vildmarken HVB i Fredrika samt på Kvarnåsen HVB i Norsjö vid behov. Läs mer på respektive hemsida   https://www.vmarken.se/  och  https://www.kvarnasenhvb.se